FIRMAINFORMASJON

Sikrings service er et  selskap som kan tilby faglig bistand med hensyn på å FOREBYGGE , BEGRENSE og OPPKLARE kriminelle handlinger.

 FOREBYGGE 

Sikrings service kan bistå med å forebygge kriminelle handlinger og forhindre eventuelle krisesituasjoner ved i FORKANT å foreta sårbarhets analyser, og treffe nødvendige tiltak ut i fra de trusler man står overfor. Det er selskapets erfaring at mye kunne vært ungått dersom det på forhånd hadde vært tatt enkle forhåndsregler.

 BEGRENSE 

Når en kriminell hendelse eller en kritisk situasjon har oppstått vil Sikrings Service kunne bidra til å begrense skadevirkningene.   Oftest har kriminalitet langt større konsekvenser enn den konkrete skade som oppstår isolert i hvert enkelt tilfelle, ikke minst med hensyn til påkjenninger for dem som  blir berørt. Der er derfor avgjørende, å raskest mulig få klarlagt det faktiske hendelsesforløp, for derved å kunne iverksettte de riktige tiltak og den nødvendige oppfølging.

 OPPKLARE 

Utredning kan være tidkrevende. Ofte kreves betydelige ressurser for å avsløre kriminelle handlinger. Det er derfor svært avgjørende at de riktige tiltak og undersøkelser iverksettes, og så tidlig som mulig. Sikrings Service kan sette sammen en gruppe med spisskompetanse og erfaring ut i fra sakens art .

Vår styrke er kunnskap, erfaring og intuisjon i kombinasjon med bruk av de mest moderne tekonlogiske hjelpemidler og utstyr. Oppklaring har i seg selv en meget preventiv effekt.

NÆRINGSLIVET utsettes for mange ulike trusler. Det er viktig å ha kunnskap om hvilke beskyttelsestiltak som bør etableres mot trusseltyper som:

 • Økonomisk utroskap

 • Forsikringsbedrageri.

 • Internasjonal svindel

 • Piratomsetning

 • Konkurrentmanipulering

 • Produktsabotasje

 • Illegal vareomsetning

 • Datakriminalitet

 • Hvitvasking av penger

 • Informasjonstyveri

 • Utpressing

 • Korrupsjon

 • Konkurskriminalitet

 • Kriminell Forretningsvirksomhet

 • Investeringsbedrageri

Økonomisk kriminalitet er en alvorlig trussel mot næringslivet. Skadevirkningene er omfattende og antatt langt større enn de som forårsakes av andre former for kriminalitet. Næringslivet påvirkes av den internasjonale utvikling .Kravene til egenkontroll og opplæring forsterkes.

Også tiltak som økt bakgrunnskunnskap om forbindelser, årvåkenhet hos ansatte, undersøkelser av hendelser m.m.

 • Opp til 80 % av næringslivets tap grunnet kriminelle handlinger er internt bedrageri !!

 • 40 milliarder NOK er tapet som kriminelle handlinger påfører Næringsliv, det offentlige samt privatpersoner hvert år !!

 • Trusselbildet er i stadig forandring og dette krever at næringslivet iverksetter de tiltak som er nødvendig for å beskytte sine interesser.

 

Kontakt oss for mer informasjon eller bistand.

 

Sikrings Service AS, Pb.99, NO-1319 Bekkestua,  Tel: +47 91 81 21 21 - Fax: +47 67 12 11 55